Договор

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

№……….

Днес ………..201…г. в гр.София, между представител на ЕТ „НЕРЕЯ-ВЕСЕЛИНА ЯНКУЛОВА“ с регистрация по ф.д.1256/1998 на СГС, адрес на управление гр.София, ж.к. „Лагера“, бл. 44, вх. „Б“ , Булстат  121597546, регистрация за Туроператор 03150 на Министерство на Икономиката, наричано за краткост ТУРОПЕРАТОР
и
Потребител: ………………………………………………………………………………………….…………………………….
Адрес…………………………………………………………………………………………….………………………………….
ЕГН……………………………..Лична карта №………………………………………………………………………………….
Телефон: дом……………………………сл………………..………факс………………………e-mail:……………..…………..
се сключи настоящият договор.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Туроператорът предлага, а Потребителят от свое име и от името на записаните по-долу

N Трите имена на латиница по
лична карта или задграничен паспорт
N лична карта или ЗГП ЕГН
1
2
3
4
5
6

декларира желанието си да пътува в:

1.Страна ………………………… (маршрут на пътуването) ………………………………
…………………………… ……………………… …………………………………… …………………………………… .
Начална дата на пътуването………………….201….г.
Крайна дата на пътуването……….……201…г.
Продължителност на пътуването ………………..…дни.

2.Основни услуги, включени в общата цена:
А.Транспорт:………………………………………………………………………………………………………………………………

Транспортна фирма……………………………………………………………………………….
Начален пункт, час и място на тръгване………………………………………………………………………………………..
Краен пункт, време на пристигане………………………………………………………………………………………………..
Час и място на връщане от крайния пункт……………………….Време на пристигане………………
Б. Настаняване: местоположение, вид на обекта, категория и брой нощувки
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
брой и вид стаи……………………възрастни……………………деца…………………………….
В.Хранене………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Посещения, екскурзии, трансфери и други услуги, включени в общата цена:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Специални изисквания на Потребителя …………………………… …………………………… …… …… ……………………………………………………………………………………

5.Обща цена на пътуването в лева:…………………………… .…………х…………..бр.туристи=………………………..

6.Депозит………………..…………………………………………………………………..
Други плащания, не включени в общата цена, срок и начин на плащането им ……………………………………….
Задължителната застраховка „Медицински разноски при болест и злополука“ при пътуване в чужбина се сключи със застрахователна компания “ Уника Живот АД „. Застраховката е за срок от ……………201…г. До…………..201…г.
Застрахователната сума е ………………. ………….
Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл. 42 от ЗТ №03700100004208

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

ТУРОПЕРАТОРЪТ Е ДЛЪЖЕН:

2.1.да предостави на потребителя информация за визовия и паспортния режим, свързани с пътуването , съобразно програмата.

2.2.да отбележи минималния брой участници , необходими за осъществяване на конкретната програма.
Минималният брой туристи по програма …………………………………………………………… е……………………………….
Срокът за уведомяване на потребителя за осъществяване на програмата е ……………………..…….

2.3.да предостави информация на потребителя за включените в програмата екскурзии и посещения на исторически забележителности и музеи.

2.4.да информира потребителя за цените на допълнителните мероприятия и екскурзии, невключени в програмата, както и за цените на входните такси за музеите , съобразно всяка програма.

2.5.да отбележи крайния срок за записване по всяка отделна програма

2.6.да застрахова потребителя и да му предостави оригинална полица по застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“.

2.7.да предостави на потребителя копие от застраховката по чл.42 от Закона за туризма , покриваща отговорността му като туроператор при неплатежоспособност и несъстоятелност и свързана с разходите по връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

2.8.да предостави информация на потребителя за името на фирмата или на свой представител в посещаваното място и страна , както и адрес и телефон за контакти . В случай, че това е невъзможно да даде на потребителя телефон или факс номер за връзка с туроператора или туристическия агент.

2.9.когато по време на пътуването по независещи от туроператора причини не могат да се изпълнят част от включените в програмата компоненти , свързани с места за настаняване , ресторанти , фериботи , културно-исторически забележителности и музеи, то туроператора предприема всички необходими мерки за изпълнение на програмата , без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя.

2.10.в случай, че туроператорът не може да предприеме подходящи мерки, по независещи от него причини, то той осигурява транспорт на потребителя до началния пункт на отпътуване или възстановява разликата между договорените и действително предоставени туристически услуги.

ТУРОПЕРАТОРЪТ ИМА ПРАВО

2.11.да извърши промени по всяка конкретна програма , свързани с:

2.11.1.промяна на конкретен хотел ,като запази категорията ,съобразно всяка конкретна програма.

2.11.2 промяна на марката на транспортното средство/за автобусните програми/ , като запази категорията и предлаганите услуги за всяка конкретна програма.

2.11.3. поредността на нощувките и населените места /при автобусните програми/, когато това е в интерес на потребителя и дава възможност да се разшири с нови места конкретната програма.

2.11.4. броя и вида на посещаваните туристически обекти и културно-исторически забележителности и музеи ,когато това е свързано с промяна на тяхното работно време или ремонтно възстановителни дейности. 2.12.да промени обявената цена за организираното туристическо пътуване, когато това се дължи на промяна на:

2.12.1.стойността на транспортните разходи/ летищни и пристанищни такси, гориво, магистрали и фериботи, пътни такси и разрешителни/.

2.12.2.обменният валутен курс , относим към договора.

2.12.3.цената не може да се променя 20 дни преди началната дата на пътуване , освен в случаите когато това е свързано с инфлационни процеси и повишаване на цените на предлаганите услуги в общата цена на организираното пътуване от приемащата страна, съобразно всяка конкретна програма.

2.12.4.цената не може да бъде повишена с повече от 5 на сто. В случаите когато това се налага по независещи от туроператора причини се прилагат разпоредбите на „РЕЗЕРВАЦИИ,ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ“ от настоящия договор.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:

3.1.да се запознае подробно и в детайли с предлаганата програма и Общите условия за пътуване.

3.2.да заплати депозит в размер на 30% и окончателната сума, съобразно конкретната програма и упоменатите в нея и в „Резервации, промени и анулации“ от настоящия договор

3.3.да информира писмено туроператора за всички допълнителни изисквания и услуги, които не са включени в съответната програма / по настаняването , храненето и др./.

3.4.да спазва митническите и гранични изисквания на съответните законодателства на посещаваните държави , съобразно всяка програма

3.5.да представи на туроператора необходимите документи – валиден задграничен паспорт, нотариално заверени декларации или други необходими документи , когато пътуването е с един родител и непълнолетни деца.

3.6.да уведоми туроператора за очаквани евентуални проблеми по недопускането му от съответните гранични власти, свързани с минали посещения в съответните държави или страните от Шенген.

3.7.да уведоми писмено туроператора за решението си в случаите на промяна на цената, свързани с чл.2.12. от настоящия договор , но не по-късно от седем дни от обявената начална дата на пътуването.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:

3.8.да приеме налагащите се промени, свързани с чл.2.11. и 2.12 от настоящия договор ,като за това се сключва допълнително споразумение.

3.9.да откаже пътуването в случаите на чл.2.11 и чл.2.12 съгласно „Резервации, промени и анулации“ на настоящия договор или да запише друго пътуване.

3.10.да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, което отговаря на всички изисквания за това ,като предварително уведоми туроператора ,най-малко в десетдневен срок от началната дата. В този случай потребителят е солидарно отговорен с другото лице пред туроператора или туристическия агент по заплащането на общата цена и разходите по договора ,свързани с прехвърлянето съобразно „Резервации, помени и анулации“ от настоящия договор.

3.11.да уведоми туроператора или туристическия агент за неточно изпълнение на договора, свързано с вида и категорията на транспортните средства , местата за настаняването или храненето , като това може да стане единствено и само по писмен или друг път с техническо средство , което дава възможност уведомлението да бъде възпроизведено на хартиен носител.

3.12.да предяви иск за обезщетение към туроператора при условията на „Резервации, промени и анулации“ чл.3.9 от настоящия договор .

ІV.РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

4.1.Резервации се правят в офиса на ЕТ „Нерея“ или в упълномощените от фирмата туристически агенции.

4.2.В случаите, когато резеравацията е направена в туристическа агенция, всички въпроси и проблеми , свързани с пътуването, се уреждат само чрез нея.

4.3.При подаване на заявка за туристически услуги , потребителят трябва да заплати депозит в размер и срок , посочен в офертата на съответната програма.

4.4.Потребителят заплаща разликата между депозита и пълната стойност на услугите не по-късно от 21 дни преди датата на отпътуване

В случай, че клиентът като страна по Договора не плати в договорения размер и срок, пътуването се анулира по негова вина без предизвестие и Агенцията не дължи връщане на депозита на основание чл. 308 от Търговския закон.

4.5.  В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператора удържа  следните неустойки:

При пътуване в чужбина

 • до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки
 • от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размера на депозита
 • от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
 • от 19 до 14 дни преди пътуването – 80% от общата  стойност на пътуването
 • по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100%от общата стойност на пътуването

При пътуване в страната

 • до 20 дни преди пътуването без нуустойки
 • от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размера на депозита
 • от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
 • 7 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването

При анулации на пътуването поради болест или други лични причини , свързани с Потребителя, той губи платените на Туроператора суми в съответствие със сроковете на резервации, промени и анулации и респективно дължи тези суми, в случай, че не ги е платил.

4.6. Ако потребителят прекрати екскурзията/почивката през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разноски, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

4.7. В случай, че обстоятелства извън контрола на туроператора го принудят да анулира резервация на потребителя, то туроператора предлага подходяща и приемлива алтернатива.

4.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да внесе промени в програмата на пътуването, ако обстоятелства извън неговия контрол наложат това. В изключителни случаи може да се наложат и по-съществени промени, като например смяна на курорта, настаняване в база от по-ниска категория или промяна в датата на пътуването. Във всеки такъв случай потребителят ще бъде незабавно уведомен и ще може да избере следните алтернативи:

 • а/ да приеме налагащите се изменения;
 • б/ да закупи друго пътуване от туроператора;
 • в/ да анулира пътуването от туроператора.

Ако избере а/ и бъде настанен в по-ниска категория, туроператорът ще възстанови разликата между заплатената и реалната цена. Ако избере в/ – заплатената от потребителя сума ще бъде възстановена.

4.9. Туроператорът поема отговорност за допуснати недостатъци в качеството на предоставените услуги, а също и в случаите, когато потвърдените услуги не са предоставени.

Горното се удостоверява чрез наличието на протокол, подписан от представител на приемащата страна и потребителя, и чрез писмено предявяване на рекламацията в срок от 3 /три/ дни, считано от датата на пристигане в България.

4.10. ЕТ “ Нерея “ не носи отговорност за услуги / екскурзии, транспорт, забавления /, които потребителят закупува индивидуално и не чрез нашия представител, на място в съответния курорт /населено място/, а също и за промени, анулации или непредоставяне в пълен обем на заявените услуги, ако причина за това са военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, гражданско неподчинение, природни бедствия, пожар, действия на държавни и други органи или други обстоятелства извън нашия контрол /анулиране на полети, промени в разписанието и цените на съответната Авиокомпания/.

4.11. ЕТ „Нерея“ не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на потребителя на определените за отпътуване място и време.

4.12. В случай, че по време на организирано от нас пътуване потребителят нанесе телесни повреди или причини имуществени щети на наши контрагенти, на техния персонал или на трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на съответното виновно лице.

РЕКЛАМАЦИИ

4.13. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените от потребителя услуги, трябва да бъдат предявени на място пред наши представители и пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Ако това се окаже невъзможно, потребителят трябва да изисква от наши представители или от обслужващата фирма съставяне на протокол и в срок от три дни след завръщането си да представи писмена рекламация при нас или в съответната агенция. След съответната проверка, в срок от 30/тридесет / дни след постъпването на рекламацията потребителят ще получи нашето писмено становище.

4.14. Суми за заявени, но неизползвани услуги изцяло или частично по вина на потребителя не се възстановяват.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

5.1 . Декларирам, че давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани и използвани от Туристическа агенция „Нерея“ЕТ във връзка със сключения между нас договор за пътуване. Настоящото съгласие предоставям на фирмата, съгласно разпоредбите по чл. 4 ал.2 т. 2, 3 и 4 от Закона за защита на личните данни.

5.2. Организираните от ЕТ “ Нерея“ пътувания са единствено с цел туризъм.

5.3. В случаите, когато в нашите оферти са посочени цени във валута, заплащането става в левовата им равностойност, изчислена по курса на БНБ в деня на заплащане на пълната стойност на услугите.

5.34 ЕТ „Нерея “ оказва съдействие при уреждането на необходимите за съответното пътуване визови формалности. В зависимост от нормативната уредба на някои страни може да се наложи потребителят самостоятелно да извърши това. Ние се задължаваме да Ви информираме за необходимите във всеки конкретен случай документи.

5.5.Осигуряването на валиден паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната страна е задължение на потребителя. Ние не можем да поемем отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни, неправилно попълнени или липсващи документи. При отказ за издаване на виза, таксата не се възстановява.

5.6.Туроператорът оказва съдействие и извършва всички необходими действия пред съответното посолство за издаване на виза, но не носи отговорност при отказ от страна на посолството за издаване на входна виза, както и в случай на отказ за влизане в съответната държава от страна на местните гранични власти при получена входна виза. В такъв случай сумата за платената екскурзия не се възстановява.

5.7.Потребителят е длъжен да напусне страната в деня или преди датата на изтичане на визата или в крайната дата на програмата.

5.8.При нарушение на нормативни разпоредби / митнически, паспортни, визови и др./, всички последици са за сметка на виновното лице.

5.9.Туроператорът не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица, които не са страна по настоящия договор, но имат косвено отношение към неговото изпълнение.

5.10.Размерът на обезщетeнието за вреди, нанесени на пот-ребителя от туроператора при неизпълнение на съответната програма е до 30 % от стойността на запратените услуги, при условията на “

РЕЗЕРВАЦИИ,ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ“.

5.11.Всички спорни въпроси във връзка с настоящия Договор, по които двете страни не постигнат съгласие се решават в съответствие със законодателството на Р България.

ТУРОПЕРАТОР: ПОТРЕБИТЕЛ: